Vogelwerkgroep Luscinia neemt ook deel aan een aantal inventarisaties of de monitoring van bepaalde soorten of in het kader van bepaalde projecten.

Broedvogelinventarisatie

De broedvogelinventarisatie is een organisatie van het INBO, het instituut voor- natuur en bosonderzoek. Vogelwergroep Luscinia neemt actief deel door in onze regio's de aangeduide gebieden te tellen. Deze tellingen zijn onderverdeeld in de ABV en BBV inventarisatie.

Watervogeltellingen

In de koudere wintermaanden worden er maandelijkse tellingen uitgevoerd op een heel aantal waterpartijen in onze regio. Daarbij wordt niet enkel de winterevolutie van verblijvende gasten in kaart gebracht, maar ook de schommelingen van jaar tot jaar en trends over langere termijnen. Grote waterplassen, Forten, AWW bekkens … het is verwonderlijk hoeveel eenden, eendachtigen en ganzen in de winter onze regio bevolken! Meer informatie vind je op de Natuurpunt website.

Trektellingen / simultaantrektelling

Zowel tijdens voor- als najaarstrek is telpost Anderstad erg regelmatig bemand, waardoor het de post is met nationaal zowat de meeste vogeltrekgegevens. Zie trektellen.be voor meer informatie.

Tijdens de jaarlijkse simultaantrektelling, georganiseerd door Eurobirdwatch, waarbij over heel Europa tegelijkertijd overtrekkende vogels worden geteld en gedetermineerd, verzorgt de vogelwerkgroep bovendien voor wat meer duiding bij dit opmerkelijke, unieke en indrukwekkende migratiefenomeen. Ga in voorjaar of nazomer in de voormiddag gerust eens kijken aan de Netedijk aan Anderstad. De kans dat er tellers achter hun telescopen staan die je interessante dingen te vertellen hebben, is erg groot.

Middelste bonte specht inventarisatie

Jaarlijkse telling en tracking in de streek van een enkele soort: de Middelste Bonte Specht. Deze vogel die vroeger enkel in grote oerbossen te zien was, profiteert van de klimaatopwarming en schuift daardoor meer en meer naar het Noorden en dus onze regio op. De kans dat je hem tegenkomt in onze grotere bos- en parkgebieden met oude eiken of beuken, neemt jaarlijks toe.

Een verspreidingskaartje van de Middelste bonte specht in het werkingsgebied van De Wielewaal vind je hier en voor Oude Spoorweg hier. Je merkt al gauw een verschil tussen beide werkingsgebieden. Waar dat bij afdeling De Wielewaal zich voornamelijk concentreert rond de Netevalleien met bijhorende oudere bossen, zie je over het algemeen meer landbouw en verstedelijking in het werkingsgebied van afdeling Oude Spoorweg, waar de soort tot en met 2017 nog niet werd waargenomen.

Invasieve zomerganzentelling

Deze tellingen rond exoten als Nijlgans en Canadese gans, worden gehouden om tijdig te kunnen bepalen of er moet ingegrepen worden om deze steeds agressiever toenemende populaties in te perken. Onze vogelwerkgroep werkt actief mee aan deze telling die elk jaar in juli valt.

Slaapplaatstellingen meeuwen/aalscholvers

Frequente tellingen van diverse meeuwensoorten en aalscholvers aan enkel grote waterpartijen, waaronder AWW5 Eeckhoven te Rumst, waar ’s winters duizenden kok-, zilver-, mantel- en stormmeeuwen overnachten.