Algemene Broedvogelinventarisatie Vlaanderen of gewoonweg ABV

Hiermee inventariseren wij de ‘gewone’ vogelsoorten want zij zijn een belangrijke indicator van hoe het met onze leefomgeving is gesteld. Om de resultaten met andere landen in Europa te kunnen toetsen moeten de gegevens overal langs dezelfde standaardmethode worden ingezameld. Het INBO leidt dit alles in goede banen. Zij hebben een aantal 1 km- hokken geselecteerd in heel Vlaanderen en dus ook in onze regio.

In die km-hokken inventariseren wij met een aantal mensen de gewone vogelsoorten. Hiervoor kunnen we nog altijd enthousiaste vogelkijkers gebruiken dus aarzel niet om eens deel te nemen aan zo’n telling, of je kan natuurlijk ook zelf een hok toegewezen krijgen als je wil.

 Bijzondere Broedvogels Vlaanderen of gewoonweg BBV

Dit is een lange termijn monitoring van zeldzame, exotische en koloniebroedende vogels in Vlaanderen. Vlaanderen werd hiervoor in verschillende regio’s onderverdeeld. Om aan deze tellingen deel te nemen moet je al wel wat op de hoogte zijn van monitoring maar je kan ons ook contacteren om eens mee te lopen hoor, zo leer je natuurlijk snel bij.

Even overlopen over welke vogels het hier gaat ;

Zeldzame soorten

 • Geoorde Fuut, Roodhalsfuut
 • Roerdomp, Woudaap, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Koereiger, Lepelaar, Ooievaar, Zwarte Ooievaar
 • Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Pijlstaart, Zomertaling, Smient, Krooneend, Witoogeend
 • Rode Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Wespendief, Havik, Slechtvalk
 • Korhoen, Kwartelkoning
 • Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Kleinst Waterhoen
 • Kluut, Steltkluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Watersnip
 • Velduil
 • IJsvogel, Hop, Bijeneter
 • Draaihals, Middelste Bonte Specht
 • Kuifleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, Engelse Gele Kwikstaart, Rouwkwikstaart
 • Waterspreeuw
 • Tapuit, Paapje
 • Graszanger, Snor, Cetti's Zanger, Grote Karekiet, Orpheusspotvogel
 • Baardmannetje, Buidelmees
 • Grauwe Klauwier, Klapekster
 • Kleine Barmsijs, Sijs, Europese Kanarie, Roodmus, Kruisbek, Grote Kruisbek
 • Ortolaan, Grauwe Gors

Koloniebroeders

 • Aalscholver
 • Blauwe Reiger, Kwak
 • Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootzilvermeeuw, Visdief, Grote Stern, Dwergstern, Noordse Stern
 • Roek
 • Oeverzwaluw

Exoten

Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, Indische Gans, Roodhalsgans, Magelaengans, Casarca, Mandarijneend, Carolina-eend, Rosse Stekelstaart
Halsbandparkiet, Monniksparkiet